Strona główna | O Izbie | Członkowie | Szkolenia i Seminaria | | |
Menu główne


Galeria

EKOnet

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu
Współpracy Transgranicznej
Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka
2007-2013

STRONA PROJEKTU 

Izba Przemysłowo- Handlowa w Rzeszowie realizuje projekt:

„Sieciowanie transgraniczne w dziedzinach technologii
ekologicznych, ekologii przemysłowej i oszczędzania
energii w skrócie EKOnet”

W dniu 11.09.2009 roku podpisano umowę partnerską na realizację projektu w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013. Umowę zawarto pomiędzy:
Partnerem Wiodącym

Prešovská Regionálna Komora SOPK
Vajanského 10, Prešov, Słowacja
reprezentowanym przez:
Ing. Helena Virčíková

oraz Partnerami Projektu:

Izba Przemysłowo-Handlowa w Rzeszowie
Ul. Słowackiego 24, Rzeszów, Polska
reprezentowanym przez:
Mieczysław Łagowski
Ryszard Kisała

Podkarpacka Izba Gospodarcza w Krośnie,
Ul. Lewakowskiego 14, Krosno, Polska
reprezentowanym przez:
Grzegorz Kubal
Dariusz Bacher


Celem projektu jest wspieranie współpracy gospodarczej, doradztwa i kształcenia w dziedzinach technologii ekologicznych, ekologii przemysłowej i oszczędzania energii na rzecz firm polsko-słowackiego pogranicza poprzez stworzenie sieci EKOnet współpracujących ze sobą partnerów.

Obszar realizacji projektu: Województwo Podkarpackie oraz Prešovský Kraj.
Czas realizacji projektu: 01.07. 2009 – 28.02.2011

Członkami Sieci EKOnet mogą zostać firmy (małe i średnie, osoby fizyczne), szkoły, centra rozwoju i badań, inkubatory przedsiębiorczości, samorządowe organizacje związkowe, organizacje typu non-profit itp., których działania są blisko związane z dziedzinami:
- technologie ekologiczne ( rozwój, sprzedaż technologii i urządzeń, kooperacja produkcyjna)
- ekologia przemysłowa (doradztwo w zakresie wdrażania systemów ekologicznego sterowania -produkcją, recykling odpadów)
- oszczędność energii (energii cieplnej, energii elektrycznej i wody, technologiczne wyposażenie budynków, rozwiązania budowlano-technologiczne, itp.)
- alternatywne i odnawialne źródła energii (słońce, wiatr, woda, biomasa, wióry z drewna itp.).

Członkowstwo w sieci EKOnet jak i usługi oferowane w ramach projektu „EKOnet” będą bezpłatne.
Zapraszamy Państwa do przystąpienia do sieci „EKOnet” oraz wzajemnej współpracy!
Zapraszamy na stronę informacyjną do podpory sieci/e-portal
www.ce-trade.com

kontakt:
tel: 017 854 90 50
lub
e-mail: rkisala@iph.rzeszow.pl

W dniach 20.05.2010 – 21.05.2010 odbyła się
Konferencja w ramach projektu "EKOnet"

Podczas konferencji prezentowano następujące tematy:

Instalacje solarne (Wiesław Jędrzejczyk , Prezes Firmy Innowacyjno-Wdrożeniowej ”LUMEN”)

Termoizolacyjność budynków (Pani Kinga Kalandyk z Podkarpacka Agencja Energetyczna)

Dofinansowanie na odnawialne źródła energii
(Pan Eugeniusz Marcol Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Rzeszów.)

Podczas konferencji członkowie sieci EKOnet będą mieli możliwość skorzystania z indywidualnych usług doradczych świadczonych przez ekspertów w/w zakresie.

Plants: image 1 0f 3 thumb Plants: image 2 0f 3 thumb Plants: image 3 0f 3 thumb

>>> FOTO GALERIA <<<


W dniach 29.06.2010 - 30.06.2010 w Popradzie na Słowacji odbyła się druga Konferencja w ramach projektu ,,EKOnet’’


Podczas konferencji prezentowano następujące tematy:

Aquapark Poprad – Projekt efektywnego wykorzystania energii ekologicznej w turyzmie ( Jan Profant – Marketing Manager Aquapark Poprad S.R.O.)

Oszczędność w płaceniu za elektryczność w zliberalizowanym środowisku Republiki Słowackiej (Lukas Arbet - Key Account Manager SE Predaj S.R.O.)

Pomiary zużycia energii elektrycznej w sieciach inteligentnych (Miroslav Vyrostko – Dyrektor Wykonawczy Applied Meters A.S. )

Oszczędności energii w oświetlaniu w sferze przemysłowej i komunalnej ( Jan Fedor – Dyrektor Handlowy LED-SOLAR S.R.O. )

POLYFORM – prezentacja producenta izolacji termicznej Peter Ferencko – Przedstawiciel Handlowy POLYFORM S.R.O.)

Aktualne możliwości czerpania bezzwrotnych środków finansowych w dziedzinie środowiska naturalnego, przykłady projektów
(Svetlana Pavlovicova,- Kierownik SO/RO )

Oczyszczanie wód odpadowych – system BCTS ( Frank Werner - Dyrektor EKOSERVIS Slovensko S.R.O.)

Działalność Niemieckiej Federalnej Fundacji Ochrony Środowiska Naturalnego (DBU) na Słowacji (Romana Cermanova - Pełnomocnik DBU na terytorium Republiki Czeskiej oraz Republiki Słowackiej)

Podczas konferencji członkowie sieci EKOnet skorzystali z indywidualnych usług doradczych świadczonych przez ekspertów.

 


 


Trzecia konferencja w ramach projektu „EKOnet” odbyła się
w dniach 26-27 października 2010 roku w hotelu „SPLENDOR”
w Lubeni k. Rzeszowa.
Konferencja ta miała odmienny charakter od pozostałych. Oprócz stałego bloku trzech wykładów zaprezentowano, także praktyczne aspekty omawianych tematów. Te zagadnienia przygotowali i przedstawili przedsiębiorcy związani z siecią „EKOnet”.
Pierwszy wykład zaprezentowany przez dr inż. Bożydara Ziółkowskiego z Politechniki Rzeszowskiej nosił tytuł „Wybrane technologie przyjazne środowisku”.
Omawiany temat dotyczył następujących zagadnień: (Technologii spawania aluminium, Technologii lakierowania farbami chemoutwardzonymi, Technologii recyklingowych, Utylizacji ścieków w tym komunalnych, Technologii i urządzeń do przeróbki i unieszkodliwienia odpadów komunalnych, Oczyszczania ścieków i przeróbki osadów dla małych i średnich oczyszczalni).
Aspekty praktyczne zostały naświetlone w prezentacji „Destrukcja plazmowa odpadów elektrycznych i elektronicznych” przedstawionej przez dyrektora Kazimierza Zająca ze spółki EKO-HYBRES. Natomiast prezes Jan Pąprowicz z firmy EKO-KARPATY zapoznał grono zainteresowanych z „Nanowłókninami jako technologią przyszłości”.
Kolejny wykład o „Aspektach prawnych ochrony środowiska” zaprezentował dyrektor Andrzej Kulig z Departamentu Rolnictwa i Środowiska przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego, który uwzględnił następujące podtematy: (Inwestowanie na terenach cennych przyrodniczo w tym obszarach Natura 2000, Procedury środowiskowe dla inwestycji infrastrukturalnych i energetyki odnawialnej, Transgraniczne przemieszczenie odpadów, Gospodarowanie niektórymi rodzajami odpadów).
Realizacje praktyczne zostały omówione przez dyrektora Jana Szczepańskiego z firmy EKO-PROJEKT oraz przez
prezesa Janusza Dudzika z EKO-RESu.
W trzecim wykładzie dr inż. Tomasz Więcek zajął się tematyką związaną z „Kolektorami słonecznymi” z szczególnym uwzględnieniem: (Opłacalności ekonomicznej, Montażu systemów solarnych, Produkcji zestawów solarnych, Projektowania dużych instalacji solarnych, firm instalatorskich, Wspomagania ogrzewania budynków mieszkalnych, Wspomagania podgrzewania wody w basenach).
„Aspekty praktyczne budowy i użytkowania instalacji solarnych” przedstawił prezes Lucjan Żmuda z SOLAR-BIN M.E.S, a o „Zbiornikach o wielkiej pojemności cieplnej – Flexsave” mówiła pani Elżbieta Małecka z firmy SOLARTIME.
Oprócz odbytych rozmów B2B pomiędzy członkami sieci „EKOnet”, konsultacji z ekspertami oraz pozyskiwania od nich cennego doradztwa szczególną rolę w konferencji odegrał panel dyskusyjny. Był to kulminacyjny punkt programu o nazwie „Innowacyjne technologie ekologiczne”. Przedsiębiorcy mogli zadawać pytania ekspertom, wśród których byli: Pani Teresa Krzemińska - kierownik Podkarpackiego Ośrodka Badań Regionalnych w Rzeszowie, dyr. Andrzej Kulig, dr inż. Tomasz Więcek oraz dr inż. Bożydar Ziółkowski.
Profesjonalne prowadzenie tego panelu przez moderatorów panią Annę Leśniewską z Polskiego Radia Rzeszów i dr Henryka Pietrzaka z TVP Rzeszów, spowodowało żywe zainteresowanie ze strony słuchających, natomiast duża wiedza ekspertów ożywiła tę dyskusję.

Plants: image 1 0f 4 thumb Plants: image 2 0f 4 thumb Plants: image 3 0f 4 thumb Plants: image 4 0f 4 thumb

>>> FOTO GALERIA <<<

>>> MATERIAŁY WYKŁADY <<<


Zobacz
IZBA PRZEMYSŁOWO - HANDLOWA w RZESZOWIE
ul. Słowackiego 24/Vp
35-060 Rzeszów
Telefon: +48(17) 8549049; 8549050; 8549051
Fax: +48(17) 8549049; 8549051
e-mail: iph@rwa.pl